Trước khi thành lập doanh nghiệp, các hợp đồng vẫn được cá nhân ký kết nhằm mục đích phục vụ việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều rủi ro doanh nghiệp đó không được thành lập thì những  hợp đồng đã ký kết có được thừa nhận không?

Người thành lập doanh nghiệp được ký kết các loại hợp đồng trước khi công ty được thành lập nhằm phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp được thành lập có những rủi ro doanh nghiệp đó có thể không được cấp phép thành lập.

quy-dinh-ve-hop-dong-ky-ket-truoc-khi-doanh-nghiep-thanh-lap

Theo quy định tại Điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 về hợp đồng đăng ký doanh nghiệp:

“1. Người thành lập doanh nghiệp được đăng ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã được ký kết quy định tạ khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người kí kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Theo quy định trên, thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện của công ty được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. Như vậy, để áp dụng quy định của pháp luật về hợp đồng trước khi đăng ký doanh thì cần phải đáp ứng điều kiện là hợp đồng đó phải phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. Cần lưu ý rằng, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng kí kinh doanh thì không thuộc đối tường điều chỉnh của quy định này mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự.

Pháp luật quy định như vậy là phù hợp, bởi lẽ, trước khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện một số giao dịch để nhằm phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp khi được thành lập và việc ký kết này là cần thiết. hơn nữa, quy định về xử lý hợp đồng trước khi đnagư ký dinh doanh sẽ giúp cho việc giải quyết quyền lợi của những chủ thể tham gia ký kết hợp đồng như thành viên hoặc cổ đông của công ty và những đối tác tham gia ký kết các hợp đồng này.

Các thành viên hoặc cổ đông sáng lập sẽ nhân danh chính mình khi ký kết các hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không được thành lập thì các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã được ký kết trước khi đăng ký kinh doanh sẽ do những người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm, họ sẽ có quyền và thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Hotline 02466827986 để được Luật sư phụ trách hỗ trợ và tư vấn chi tiết

>>>Xem thêm: Những điều khoản cần có để giảm thiểu thiệt hại trong hợp đồng