Năm 2018, ngay những ngày đầu tiên của tháng đầu tiên có nhiều chính sách mới liên quan đến kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực. Vì vậy doanh nghiệp cần phải lưu ý để việc kinh doanh được thuận lợi hơn. Cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017:

– Thông tư này áp dụng cho tất cả các hợp tác xã hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

– Còn đối với những hợp tác xã có quy mô lớn, nhiều giao dịch mà tại Thông tư 24 không quy định thì được lựa chọn áp dụng tại Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải tuân thủ toàn bộ quy định:

+ Tại Thông tư 24 về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính và các quy định khác

+ Phải nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo với cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

+ Hợp tác xã có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, các khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước cho hợp tác xã và các nội dung khác mà không quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải thực hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC.

+ Khi muốn chuyển đổi trở lại phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

tong-hop-chinh-sach-ke-toan-kiem-toan-co-hieu-luc-tu-thang-01-2018

Thứ 2: Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Từ ngày 05/01/2018 Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng (viết tắt là TCNH) do Tổng Kiểm toán nhà nước (viết tắt là KTNN) ban hành bắt đầu có hiệu lực. Theo đó Quy trình kiểm toán các tổ chức TCNH quy định những nội dung cụ thể như sau:

– Chuẩn bị kiểm toán.

– Thực hiện kiểm toán.

– Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Thứ 3: Điểm mới trong quy trình lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp

Báo cáo kiểm toán sẽ phải thực hiện theo quy trình được quy định tại Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán doanh nghiệp sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2018 thay thế cho Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 06/4/2012. Bao gồm các quy trình như sau:

– Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán.

– Xét duyệt dự thảo Báo cáo kiển toán.

– Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, lấy ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán (ý kiến của đơn vị kiểm toán sẽ được xử lý để trình lên Tổng kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định).

– Thông báo kết quả kiểm toán.

– Phát hành Báo cáo kiểm toán.

Bên cạnh đó, việc phát hành Báo cáo kiểm toán phải được đảm bảo thời gian theo đúng quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định cụ thể khác của Kiểm toán nhà nước.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6110 để được hỗ trợ giải đáp

»Mời độc giả xem thêm: Tổng hợp khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp