Câu hỏi : Thưa luật sư, trước khi tôi kết hôn thì tôi có một số tài sản được tặng cho riêng. Nhưng vợ chồng sống hạnh phúc với nhau nên tôi cũng không muốn phân biệt của chung, của riêng. Vậy để nhập tài sản này thành tài sản chung thì tôi phải thực hiện như thế nào?

2_80445

Luật sư tư vấn :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi ,với vấn đề thắc mắc ở trên tôi xin được đưa ra tư vấn như sau .Để tài sản này trở thành tài sản chung thì vợ chồng bạn phải tiến hành thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung, dựa theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

  • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo như quy định trên, để tài sản riêng trên được nhập vào tài sản chung thì bạn và vợ cần lập văn bản thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung, sau đó, văn bản này vơ chồng bạn mang đi công chứng tại tổ chức, cơ quan công chứng. Bạn có thể tiến hành thủ tục bổ sung thêm tên của mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu tài sản là quyền sử dụng đất)