Câu hỏi : Theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp cho biết, thì bệnh viện đã ký hợp đồng với một công ty vệ sinh công nghiệp ICT Việt Nam về vấn đề thu gom vân chuyển rác thải từ nơi phát sinh về kho lưu giữ. Và do nhân viên vệ sinh này làm ẩu nên hay để lẫn lộn vào với nhau như thế để vận chuyển xuống kho. Vậy theo Luật sư thì bệnh viện Nông Nghiệp có trách nhiệm gì trong vấn đề này không? Và nếu xử phạt thì bên nào chịu trách nhiệm chính ? Vấn đề rác y tế để lẫn lộn với rác sinh hoạt và ngược lại như thế nhưng sau đó vẫn phân loại riêng bỏ vào từng kho lưu giữ, theo ý kiến của Luật sư thì có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến môi trường hay không ?

chel-div-global_membership-law-v1895401

Luật sư trả lời:  Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì bênh viện và các cơ sở y tế phải tiến hành phân loại chất thải rắn ý tế tại nguồn, thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chất thải y tế phải được xử lý sơ bộ loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ ây nhiễm trước khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập trung.

Luật Bảo vệ môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại như sau:

Điều 91. Phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lý chất thải nguy hại

  1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợpchủ nguồn thải chất thải nguy hại không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
  2. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo đảm không tác động xấu đến con người và môi trường.

Điều 92. Vận chuyển chất thải nguy hại:

  1. Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợpvà được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
  2. Chất thải nguy hại được vận chuyển sang nước khác phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”.