Theo Điều 3 Nghị định số 55/2012/ NĐ – CP quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự  nghiệp công lập như sau:

dieu-kien-thanh-lap-chuc-lai-va-giai-don-vi-su-nghiep-cong-lap

1. Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

− Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

− Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

− Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

− Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;

− Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

3. Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

− Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;

+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

»Mời bạn xem thêm: