Câu hỏi của độc giả:

” Thưa luật sư, gia đình tôi và hàng xóm đang có tranh chấp về ranh giới đất đai thì gia đình hàng xóm có được chuyển nhượng phần đất tranh chấp không? Đất đang có tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? “

tu-van-phap-luat-to-tung-hinh-su

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất: về vấn đề chuyển nhượng:

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất khi muốn thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đât; góp vốn bằng quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013 ;

– Đất không có tranh chấp;

 – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Tranh chấp đất đai ở đây được hiểu là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai . Chính vì vậy, việc chuyển nhượng đất đai có tranh chấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một trong các bên tranh chấp nên pháp luật quy định điều kiện “ đất không có tranh chấp” là một điều kiện rất cần thiết . Theo đó, trong trường hợp bạn nêu trên, gia đình hàng xóm của bạn sẽ không được chuyển nhượng đất mà phải tiến hành giải quyết tranh chấp để có thể đạt được sự thống nhất giữa các bên hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai: về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

⇒ Như vậy, điều kiện không có tranh chấp vẫn là điều kiện bắt buộc để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gia đình bạn có thể yên tâm về vấn đề này. Điều tiếp theo là gia đình bạn và hàng xóm cần phải tự thỏa thuận hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết để xác định lại ranh giới đất đai.